Regulamin

 1. Organizatorem szkolenia jest firma Llidero Sp. z o.o., mająca siedzibę w Poznaniu (61-758) przy ulicy Garbary 56/12.
 2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.
 3. Przesłanie formularza on-line (zapisu na szkolenie) stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
 4. Koszt uczestnictwa w szkoleniu, podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.
 5. Wszystkie ceny szkoleń są cenami netto do których doliczany jest 23% VAT.
 6. Po zapisaniu się na szkolenie poprzez formularz on-line należy opłacić fakturę proformę za szkolenie, która zostanie wysłana mailem w ciągu 48h. Dopiero opłacenie faktury gwarantuje miejsce na szkoleniu.
 7. Fakturę należy opłacić najpóźniej do 6 dni przed szkoleniem. W przypadku nieopłacenia w terminie, uczestnik zostanie skreślony z listy uczestników danego szkolenia (dla pewności można przesłać potwierdzenie zapłaty na adres e-mail: llidero@llidero.com)
 8. Można dokonać rezygnacji ze szkolenia przed opłaceniem faktury proformy bez ponoszenia kosztów uczestnictwa. 
 9. W przypadku rezygnacji ze szkolenia, po opłaceniu faktury proformy i otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu”, uczestnik ponosi 50% kosztów szkolenia. W przypadku rezygnacji na 10 dni przed szkoleniem i mniej, uczestnik ponosi 100% kosztów szkolenia. Rezygnację należy przesłać mailem na adres: llidero@llidero.com.
 10. Najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podany adres e-mail uczestnika zostaną przesłane informacje dotyczące szkolenia.
 11. Po zrealizowanym szkoleniu zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z przepisami wg ustawy o podatku VAT i przesłana poczta tradycyjną lub wysłana na wskazany adres e-mail, w przypadku wyrażenia zgody na wysłanie w formie elektronicznej.
 12. Istnieje możliwość zamiany zgłoszonego uczestnika z tej samej firmy. Jeżeli zmiana nastąpi na dwa dni przed szkoleniem lub później, prawdopodobne jest, że uczestnik nie otrzyma certyfikatu w dniu szkolenia, tylko zostanie mu wysłany pocztą do 7 dni po szkoleniu.
 13. W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić szkolenia w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia. Uczestnicy szkolenia zostaną niezwłocznie o tym poinformowani.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 15. Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.
 16. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom są chronione prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.
 17. Zasady składania reklamacji:
  • reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy llidero@llidero.com;
  • reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania;
  • reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa Firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), dane szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie;
  • powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Llidero;
  • reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób wobec których LLidero ma roszczenia finansowe.
 18. Dane uczestników będą wykorzystane przez LLidero wyłącznie do celów handlowych i związanych z realizacją zamówienia. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych oraz ich usunięcia z bazy (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. Ustaw nr 133 poz. 883).